.
اطلاعات کاربری
درباره ما
دوستان
خبرنامه
آخرین مطالب
لینکستان
دیگر موارد
آمار وب سایت

 

داوری در حقوق ایران

تعریف داوری

داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین و یا انتصابی به عبارت دیگر فصل

خصومت توسط غیرقاضی و بدون تشریفات رسمی رسیدگی دعاوی را داوری می نامند و کسی که جهت داوری انتخاب شده را داور می گویند .

اقسام داوری

الف داوری اجباری

داوری است که ارجاع دعوی و اختلاف به داوری موقوف به توافق طرفین اختلاف بر داوری نباشد . در اینگونه داوری گاهی دادگاه به درخواست یکی از طرفین دعوا

آنرا به داوری ارجاع می نماید و گاهی اوقات نیز بدون درخواست طرفین و تنها به حکم قانون، دعوا را به داوری ارجاع می نمایند . نمونه های داوری اجباری عبارتنداز:

1-     رسیدگی به کلیه اختلافات ناشی از امر زناشویی و دعاوی خانوادگی ( به استثناء رسیدگی به اصل نکاح و طلاق ) را دادگاه به یک تا سه داور ارجاع می نماید .

2-     ارجاع به داوری در امر طلاق الزامی است .

3-     اختلاف کارگزاران بورس با یکدیگر و اختلاف بین فروشندگان یا خریداران با کارگزاران که از معاملات بورس ناشی گردد .

ب داوری اختیاری ( داوری به تراضی یا داوری قراردادی )

به موجب آن طرفین قبل از وقوع اختلاف و یا در حین یا پس از آن حل دعوی را به نظر داور موکول می نمایند . در این نوع داوری طرفین با میل و اراده خود در زمان

انعقاد قرارداد می توانند موضوع را به داوری ارجاع نمایند.

تفاوت داوری با سازش :

راه حلی که سازش دهنده یا میانجی پیشنهاد می کند باید مورد قبول اشخاص ذی نفع قرار گیرد و تا زمانی که طرفین راه حل مذبور را قبول نکرده باشند برای آنان الزامی و

لازم الاجرا نخواهد بود درحالیکه تصمیم داور برای طرفین بدون نیاز به پذیرش آن الزامی است .

تفاوت با وکالت :

داور وکیل کسانی نیست که او را به داوری برگزیده اند . وکیل موظف به رعایت صلاح و غبطه موکل خویش است درحالیکه داور، مامور حق گذاری و دادرسی است و

وظیفه ای درجهت رعایت صلاح و غبطه افرادی که او را به داوری انتخاب نموده اند ندارد . وکیل به نیابت از طرف موکل خود اقدام می کند درحالیکه داور در مقابل اصحاب

دعوی شخصیت مستقل دارد .

تفاوت با کارشناسی :

کارشناس فقط نظر می دهد ولی داور تصمیم می گیرد که این تصمیم لازم الاجرا است اما قاضی هیچ الزامی به تبعیت از نظر کارشناسی ندارد .

تفاوت با دادرسی :

دادرسی پست و منصب حکومتی است و قاضی منصوب حکومت است و در رسیدگی به اختلافات علاوه بر توجه و رعایت قواعد ماهوی، ملزم به اجرای قواعد شکلی و

تشریفات آیین دادرسی مدنی است اما داور تابع اصول و تشریفات آیین دادرسی نیست، شخصی حقوقی و منصوب طرفین دعوا است و صرفا باید شرایط داوری را مراعات

کرده و مخالفت با قوانین موجد حق و احکام شرع نکند، قاضی نیاز به اذن در قضاوت دارد .

محاسن داوری

1-     طرفین خودشان داور مورد علاقه خود را تعیین و انتخاب می نمایند و یا اینکه از شخص ثالث مورد اعتماد می خواهند تا داور ذی صلاح را برای آنان تعیین نمایند .

2-     طرفین قرارداد داوری شخصا مدت یا مهلتی جهت صدور رای داور تعیین و تراضی می نمایند ، درصورت عدم توافق مهلت صدور رای سه ماه است .

3-     حل و فصل دعاوی سریعا صورت می گیرد .

4-     یک مرحله ای و قطعی است .

5-     فصل خصومت می نماید .

6-     کم هزینه و ارزان است .

7-     موضوع غیر علنی و محرمانه است .

8-     رسیدگی از اول تا آخر به عهده یک نفر است .

9-     احقاق حق لطمه ای به ادامه روابط طرفین وارد نمی کند .

معایب داوری

1-     داوری ساختار منسجم و هماهنگ ندارد .

2-     به لحاظ عدم آشنایی برخی داوران به مسائل قانونی و حقوقی ممکن است حقوق طرفین تضییع گردد .

نحوه تعیین داوری

انتخاب داور از دو طریق پیش بینی شده است :

الف توسط اصحاب دعوا

ب توسط دادگاه

الف- گاهی طرفین در قرارداد تنظیمی، موضوع داوری را پیش بینی و ضمن آن داور یا داوران منتخب و یا مرضی الطرفین خود را صریحا اعلام می نمایند .

ب- گاهی نیز ممکن است قرارداد داوری بدون تعیین مشخصات داوری صورت گرفته باشد و طرفین در تعیین داور واحد یا سر داور نتوانند با یکدیگر تراضی نمایند و

یا داور منتخب آنان فوت یا استعفا نماید و جانشین آن معین نشود درهر صورت ذی نفع می تواند به وسیله اظهارنامه، داور اختصاصی خود را معرفی نماید و از طرف

مقابل درخواست تعیین داور نماید و یا در تعیین داور ثالث تراضی نماید . چنانچه ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه اقدامی نشود ذی نفع می تواند برای تعیین داور

به دادگاه مراجعه نماید . بدیهی است درخواست تعیین داور از دادگاهی صورت می گیرد که رسیدگی اختلاف در صلاحیت های ذاتی آن دادگاه باشد .

قرارداد داوری

طرفین قرارداد می توانند با توافق یکدیگر کلیه اختلافات فی ما بین خود را که از یک رابطه حقوقی معین پدید آمده و یا ممکن است بوجود آید اعم از اینکه این رابطه

قراردادی یا غیرقراردادی بوده باشد، خواه اینکه موضوع اختلاف در مرجع دادگستری مطرح شده و یا نشده باشد و درصورت طرح آن در هر مرحله ای ( دادگاه بدوی

یا تجدیدنظر ) با توافق یکدیگر به جز در موارد معین به داوری ارجاع نمایند . بدیهی است قرارداد داوری نسبت به حقوقی که نتایج قانونی آن به اراده طرفین وابسته نیست

بلکه به اراده شخص ثالث نظیر دولت و غیره وابسته باشد موثر نخواهد شد مثلا در مواردی که موضوع اختلاف مغایر با نظم عمومی دارد توافقات مزبور بی اعتبار تلقی

می شود .

تاریخ شروع داوری زمانی است که موضوع اختلاف به داور ارجاع و نامبرده جهت حکمیت، قبولی و موافقت خود را اعلام نموده باشد .

قرارداد داوری باید مکتوب باشد و درصورت غیر مکتوب بودن، قرارداد زمانی از ضمانت اجرای قانونی برخوردار است که طرف مقابل مدعی قراداد داوری، وجود و

تحقق آن را نزد مراجع ذی صلاح قبول و تایید نموده باشد .

وکلای دادگستری الزاما باید در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور مجوز مخصوص از سوی موکلین خود داشته باشند . در داوری داخلی چنانچه طرفین در قرارداد

داوری اختیارات اقدامات تامینی ( مثل دستور موقت و تامین خواسته ) را به داور داده باشند داور در چارچوب اختیارات حاصله در آن خصوص اقدام می نماید .

شرایط داوری

هر شخصی که اهلیت قانونی داشته باشد می تواند به سمت داور انتخاب شود .

شرایط ثبوتی :

1-     عاقل بودن                                  2- بالغ بودن                                          3- رشید بودن

شرایط سلبی ( ممنوع از داور بودن ) :

1-     ممنوعیت مطلق : اشخاصی که ممنوعیت مطلق دارند هرچند با تراضی نمی توان آنان را به عنوان داور انتخاب نمود .

1/1 اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند مثل صغار، مجانین ، سفها و ...

2/1 اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده اند .

3/1 کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی .

2-     ممنوعیت نسبی : افرادی که دارای ممنوعیت نسبی هستند را نمی توان به داوری برگزید مگر اینکه طرفین قرارداد داوری، نسبت به انتخاب اشخاص ذکر شده تراضی نموده

باشند .

1/2 افراد زیر 25 سال

2/2 اشخاص ذی نفع در دعوا

3/2 کارمندان دولت در حوزه ماموریت

4/2 قیم، کفیل ، وکی، مباشر یکی از اصحاب دعوا

5/2 قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم طرفین دعوی

6/2 خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند

7/2 کسانی که با یکی از طرفین دعوی در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند ( تا درجه دوم از طبقه سوم )

8/2 کسانی که خود یا همسرانشان با یکی از طرفین دعوی دادرسی مدنی داشته باشند( تا درجه دوم از طبقه سوم )

 

روال داوری

داوری در موارد زیر از بین می رود :

1-     با تراضی کتبی طرفین دعوی

2-     فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا

3-     اتمام و انقضای مدت داوری

4-     عدم امکان اجرای قرارداد

5-     جرح داور ( داور مرضی الطرفین را نمی توان جرح کرد ولی داور منتخب دادگاه قابل جرح است )

6-     فوت داور و عدم تراضی طرفین نسبت به شخص دیگر

7-     حجر داور

8-     چنانچه شخص معینی به عنوان داور انتخاب گردیده و نامبرده نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند و به داور دیگر نیز طرفین تراضی ننمایند .

رای داور

مرجع داوری درصورتیکه دعوی قابل استماع نبوده یا قرارداد داوری فاقد اعتبار باشد حسب مورد قرار عدم استماع دعوی و یا حکم به رد دعوی را صادر و اعلام

می نماید و در صورتیکه دعوی هریک از طرفین قرارداد را ثابت و محرز تشخیص دهد حکم به محکومیت خوانده صادر می نماید . رای صادره از سوی داور یا داوران

قطعی است مگر اینکه ترتیب دیگری بین طرفین قرارداد توافق و تراضی شده باشد مثلا رای مزبور را ظرف مدت معین قابل تجدیدنظر توسط مرجعی دیگر اعم از حقیقی

یا حقوقی اعلام نموده باشند .

در رای داور باید به صورت منجز، صریح و روشن موضوع تعهد و مسئولیت هر یک از طرفین در مقابل دیگری تعیین و موارد محکومیت محکوم علیه در قبال محکوم له

به نحوی گویا اعلام شده باشد . درغیراینصورت رای مزبور قابلیت اجرا را نخواهد داشت بنابراین از یک طرف داور لازم است به موازین قانونی و قواعد مربوط به داوری

آشنایی کافی و لازم را داشته باشد مثلا ممنوعیت های قانونی را اعم از ممنوعیت مطلق، یا تحت شرایطی ممنوعیت نسبی نداشته باشد و همچنین رعایت مواعد قانونی و یا

قراردادی را در صدور رای بنماید . ثانیا رای داور باید مستدل و مخالف عقل سلیم نباشد . ثالثا داور نباید به صورت عام و کلی حکم صادر نماید بلکه باید تنها نسبت

به دعوای مطروحه در چارچوب اختیاراتی که طرفین برای داور تعیین و توافق نموده اند به طور خاص تعیین تکلیف نماید .

در رای داور باید تاریخ صدور رای، مشخصات اصحاب دعوی یا وکیل و نمایندگان قانونی آنان مانند اقامتگاه، موضوع دعوی و درخواست طرفین، جهات و دلایل، مستندات

رای و مشخصات داور یا داوران به طور صریح و روشن ذکر گردد . رای داور نباید مخالف با قوانین موجد حق باشد . رای داور ممکن است به صورت حکم باشد و یا قرار

. زمانی که داور وارد رسیدگی ماهیتی می شود رای خود را در قالب حکم صادر خواهد نمود ولیکن چنانچه موضوع ارجاع امر به داوری از حیث شکل دارای ایراد بوده

و یا اینکه متقاضی درخواست صدور رای، خواسته خود را مسترد دارد و یا ... داور حسب مورد اقدام به صدور قرار ابطال درخواست و یا صدور قرار رد درخواست و یا قرار

سقوط درخواست را صادر و اعلام می نماید . چنانچه خواهان درخواست ناقصی به داور داده باشد و داور برای تکمیل درخواست به او اخطار ارایه دلایل و مدارک مستند

دعوی نموده باشد ولیکن نامبرده اقدامی در آن خصوص به عمل نیاورد داور قرار رد درخواست صادر می نماید .

درصورتیکه خواهان، دعوی یا درخواست خود را قبل از ختم رسیدگی از سوی داور مسترد کند حسب مورد قرار ابطال و یا قرار رد درخواست صادر خواهد شد ( بند الف و ب

ماده 107 ق.آ.د.م )

استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به کلی صرفنظر کند که در اینصورت قرار

سقوط دعوی صادر می شود . رای باید به صورت کتبی باشد و به امضاء داور یا داوران برسد و در موردی که داور بیش از یک نفر باشد امضاء کلیه اکثریت کافی خواهد

بود مشروط بر این که علت عدم امضاء دیگر اعضا ذکر شود .

ابطال رای داوری

رای داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد:

1-     رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد مثل اینکه داور به این استدلال که زوجه از وظایف همسری تخلف نموده است او را مستحق مهریه نداند .

2-     داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رای صادر کرده است مثلا موضوع داوری راجع به معامله یک واحد آپارتمان بوده ولی داور در موضوع واگذاری تلقی موجود

رد واحد رای بدهد .

3-     داور خارج از صدور اختیار خود رای صادر نموده باشد در اینصورت فقط آن قسمت از رای که خارج از اختیارات داور است ابطال می گردد مثلا داوری فقط راجع به تفسیر

قرارداد باشد ولی داور در مورد الزام به اجرای تعهدات قرارداد هم رای بدهد .

4-     رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر شده باشد . در هر مورد که داور تعیین می شود باید مدت داوری تعیین شده باشد، اگر در قراردادهایی که به داوری رجوع شده

مدت داوری تعیین نشده باشد مدت آن سه ماه و ابتدای آن از روزی است که موضوع برای انجام داوری به داور یا تمامی داوران ابلاغ می شود .

5-     رای داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفترخانه اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد به عبارت دیگر درصورتیکه رای داور

برخلاف مفاد اسناد رسمی باشد .

6-     رای به وسیله داورانی صادر شده باشد که مجاز به صدور رای نبوده اند مثلا رای توسط کسانی که حق انتخاب شدن به عنوان داور را ندارند مثل قضات و کارمندان اداری

شاغل در محاکم قضایی موضوع ماده 470 ق.آ.د.م و سایر اشخاصی که مشمول مواد 466 و 469 ق.آ.د.م باشند یا به موجب قرارداد داوری، فقط به اتفاق آراء یا با اکثریت

آراء حق صدور رای داشته باشند ولی برخلاف این ترتیبات رای صادر نمایند.

7-     قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد .

درصورت بطلان قرارداد داوری اساسا موضوع از طریق داوری قابل حل و فصل نخواهد بود و هرگاه نسبت به اصل قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد

دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهارنظر می نماید. مواردی که طرفین اعم از اشخاص خصوصی و یا دولتی ارجاع اختلاف به داوری را ندارند عبارتند از :

الف دعاوی در مورد ورشکستگی

ب دعوای مربوط به اصل نکاح و فسخ آن

ج دعاوی مربوط به طلاق

د دعاوی مربوط به نسب

ه دعاوی موضوع ماده 457 ق.آ.د.م که اشعار می دارد ارجاع داوری راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویت هیئت وزیران و اطلاع مجلس شورای

اسلامی صورت می گیرد در مواردی که طرف دعوی خارجی یا موضوع دعوی از موضوعاتی باشد که قانون آن را هم تشخیص داده، تصویب مجلس شورای اسلامی ضروری

است .

نحوه ابلاغ رای داوری

ابلاغ رای به یکی از سه روش زیر جنبه قانونی دارد :

1-     به ترتیبی که در قرارداد توافق شده است . طرفین ممکن است در قرارداد داوری برای ابلاغ رای داور روش خاصی را توافق کرده باشند مثلا قرار گذاشته باشند داور

رای خود را به صندوق پستی هریک از طرفین ارسال کند یا قرار شده باشد که داور با پست سفارشی رای خود را به نشانی اعلامی شده طرفین بفرستد یا از طریق فکس ابلاغ کند

و یا ... به هر طریق قابل اجرا که طرفین تعیین کرده باشند باید به همان طریق رای را به طرفین ابلاغ نماید .

2-     تسلیم رای به دادگاه محل . درصورتیکه طرفین در قرارداد خود ترتیب خاصی برای ابلاغ پیش بینی نکرده باشند در اینصورت داور باید رای خود را به دفتر دادگاه عمومی

( حقوقی ) محل برای ابلاغ تسلیم کند.

3-     تسلیم رای به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوا . اگر داوری از طریق دادگاه ارجاع داده شده باشد داور باید رای خود را به دفتر همان دادگاه تسلیم نماید بنابراین تسلیم رای به

یکی از طرفین یا ابلاغ شفاهی به طرفین دعوا امری خطاست و داور نباید به مطلع بودن طرفین از رای اکتفا کند .

 

نحوه اجرای رای

رای داور همانند رای قاضی است. داور بعد از اینکه رای خود را صادر کرد و به نحوه اشاره شده در بند الف به طرفین ابلاغ شد قانونا لازم الاجرا است . هرگاه محکوم

علیه تا بیست روز از ابلاغ، رای داور را اجرا نکند دادگاه ارجاع کننده دعوی به داوری یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است به درخواست

طرف ذی نفع طبق رای داور برگ اجراییه صادر کند. اجرای رای برابر مقررات قانونی می باشد . بعد از ابلاغ رای دو حالت پیش می آید :

1-     رای اجرا می شود که موضوع پایان یافته تلقی و مشکلی باقی نمی ماند .

2-     رای اجرا نمی شود . در اینصورت طرف ذی نفع باید تصویر مصدق از قرارداد داوری، تصویر مصدق از رای داور، تصویر مصدق دلیل ابلاغ رای داور را به دادگاه

عمومی محلی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد ارایه کند و از آن دادگاه تقاضای صدور اجراییه نماید. دادگاه با بررسی دلایل تقاضا و پس از احراز اینکه بیست روز

از تاریخ ابلاغ گذشته است اجراییه صادر خواهد کرد و اجراییه به قسمت اجرای احکام مدنی دادگستری ارسال و طبق مقررات قانون اجرای احکام مدنی اجرا خواهد شد. حل

مسائل و مشکلاتی که از اجرا ناشی می شود با دادگاه صادرکننده اجراییه است و حل مسائل و مشکلاتی که از ابهام حکم داور ناشی می شود همچنین تصحیح اشتباهات قلمی

رای با داور صادرکننده رای خواهد بود .

اعتراض به رای داور

چنانچه طرفین حق اعتراض به رای داور را از خود سلب نکرده باشند معترض درخواست ( نیازی به تقدیم دادخواست نیست ) خود را به دادگاه ذی صلاح تقدیم می کند،

دادگاه پس از گزارش تکمیل پرونده از سوی دفتر شعبه مربوطه از حیث موارد شکلی و ماهوی موضوع دعوی را رسیدگی، حسب مورد قرار یا حکم مقتضی صادر

می نماید . رای صادره قابلیت تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان مربوطه را خواهد داشت. علاوه بر موارد احصاء شده در ماده 489 قانون آِیین دادرسی مدنی

موارد دیگری نیز می تواند به عنوان جهات ابطال رای داوری قرار گیرد . مثلا وقتی که حق استماع اظهارات طرفین دعوی از سوی داور نادیده گرفته شده است همچنین

زمانی که حکم داوری در سایه اعمال متقلبانه تحصیل شده باشد یا رای هیات داوری در جلسه ای صادر شده باشد که وقت آن به اطلاع یکی از داوران نرسیده و داور مذکور

غایب باشد .

پایان داوری

ماموریتی که بر اساس قرارداد به داور داده می شود در موارد زیر خاتمی می یابد :

1-     انجام ماموریت داوری . همانطور که اجرای هر قراردادی موجب پایان تعهد و برائت ذمه متعهد می شود طبیعی ترین و عادی ترین روش پایان ماموریت داور این است که

داور کار خود را انجام دهد. داور باید توجه داشته باشد که ماموریت و اختیار او بعد از صدور رای خاتمه می یابد و بعد از اینکه درمورد اختلاف طرفین رای خود را اعلام کرد

دیگر حق دخالت ندارد به جز موردی که در رای اشتباه قلمی رخ داده باشد که در این صورت دخالت او محدود به تصحیح این اشتباه قلمی خواهد بود و نه بیشتر ، داور بعد از

صدور رای دیگر داور نیست .

2-     عزل . بعد از تعیین داور، طرفین با تراضی یکدیگر حق عزل داور را دارا می باشند در اینصورت ماموریت داور پایان می یابد. همچنین دادگاهی که داور را انتخاب و

منصوب کرده است می تواند او را از داوری عزل کند .

3-     استعفاء . قرارداد با داور از قراردادهای جایز است بنابراین داور می تواند از داوری استعفا دهد هرچند چنانچه داور بعد از قبول داوری بدون عذر موجه در جلسات داوری

حاضر نشده یا استعفا دهد یا از دادن رای امتناع نماید. علاوه بر جبران خسارت وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوری محروم خواهد بود .

4-     پایان مدت . سمت و اختیار داور محدود به مدتی است که با رضایت طرفین یا قانون تعیین شده است و بعد از پایان مدت مذکور اگر داور رای خود را صادر نکرده باشد و

طرفین هم مدت را تمدید نکرده باشند اختیار صدور رای قهرا از داور سلب می شود .

5-     وفات . فوت داور قبل از صدور رای به ماموریت او خاتمه می دهد . همچنین وفات هریک از طرفین قبل از صدور رای به ماموریت داور پایان می دهد و قرارداد جایز قاعدتا

با فوت یکی از طرفین منفسخ می شود .

6-     حجر . حجر داور یا یکی از طرفین اختلاف موجب پایان ماموریت داور می شود .

7-     اعلام بطلان قرارداد داوری توسط دادگاه . اگر قبل از اینکه داوری کار خود را انجام دهد دادگاهی رای بر بطلان قرارداد داوری صادر کند علتی که برای داور ایجاد سمت

و اختیار کرده است از بین می رود و ماموریت داور پایان می پذیرد .

حق الزحمه و مسئولیت داور

رعایت ضوابط و مقررات برای داوران الزامی است و عدم مراعات آن ممکن است منجر به مسئولیت های زیر گردد:

الف مسئولیت مدنی داوران :

1-     چنانچه داور پس از قبول داوری و بدون عذر موجه در جلسات داوری حاضر نشده یا استعفا دهد و یا از دادن رای امتناع نماید علاوه بر جبران خسارت وارده تا پنج سال

از حق انتخاب شدن به داوری محروم خواهد بود .

2-     هرگاه در اثر تدلیس، تقلب یا تقصیر در انجام وظیفه داوران ضرر مالی متوجه یک طرف یا طرفین دعوا گردد داوران برابر موازین قانونی مسئول جبران خسارت وارده

خواهند بود .

مسئولیت مدنی داوران حسب مورد قابل بررسی و رسیدگی توسط مراجع قضایی خواهد بود .

ب مسئولیت کیفری داوران :

هریک از داوران اعم از اینکه توسط دادگاه معین شده باشند یا توسط طرفین، چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم نماید به

حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات به نفع دولت ضبط خواهد شد .

حق الزحمه

داور مستحق حق الزحمه است و درصورتیکه بین داور و اصحاب دعوا قراردادی در خصوص میزان حق الزحمه منعقد شده باشد مطابق قرارداد عمل می شود درغیر

اینصورت میزان حق الزحمه داور بر اساس آیین نامه زیر خواهد بود . پرداخت حق الزحمه داوری به عهده طرفین است مگر به ترتیب دیگری توافق شده باشد . درصورت

تعدد داور حق الزحمه بین آنان تقسیم می شود .

1-     حق الزحمه داوری برابر مقررات و در مهلت تعیین شده تا پنجاه میلیون ریال خواسته 5%، نسبت به مازاد تا دویست و پنجاه میلیون ریال 3% و مازاد بر آن 2%

2-     حق الزحمه داوری در مواردی که خواسته مالی نیست و یا تعیین قیمت ممکن نیست برای هر داور پانصد هزار ریال و چنانچه کمیت یا کیفیت کار اقتضای حق الزحکه بیشتری

باشد طبق نظر دادگاه تعیین می شود .

3-     چنانچه دعاوی متعدد باشد حق الزحمه هر دعوی جداگانه تعیین می گردد .

 

گردآورنده : محمد محمدعلی

 

 

منابع :

1-     " نگرش کاربردی به موضوع داوری در حقوق ایران " تالیف محمدباقر سروی

2-     " داوری در حقوق ایران " تالیف محمد مهدی خورشیدی

 

ررسی داوری داخلی باتاکید بر قانون آیین دادرسی مدنی

 
:: موضوعات مرتبط: جزوات حقوقی و وکالت , ,
:: برچسب‌ها: داوری در حقوق ایران ,
:: بازدید از این مطلب : 2172
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
ن : میثم خسروی
ت : یک شنبه 13 فروردين 1396
.
مطالب مرتبط با این پست
» قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست
» نکات مهم قانون مجارات (جزای اختصاصی -قصاص)
» اصول فقه جدید ترین دکتر شهبازی جدید ترین 119 صفحه
» تست حقوق جزای عمومی منطبق با قانون جدید مجازات اسلامی(ماده 1تا 216)
» عنوان مقاله : بررسی نظامهای تطبیقی اداری ایران و فرانسه
» فساد اداری و راهکارهای مقابله باآن
» موانع ارث لعان
» مقاله تحقیق عدالت وانصاف در زندگی از منظر اسلام-
» جزوه آیین دادرسی کیفری دکتر سماواتی
» 1030 واژه ضروری حقوقی انگلیسی به فارسی
» مجموعه تست های حقوق مدنی
» وقایع حقوقی مسولیت مدنی دکتر کاتوزیان مسولیت مدنی کاتوزیان
» اسقاط کافه خیارات
» چگونه چک بکیریم و چک بدهیم
» ماده - از قا27نون مجازات اسلامی
» قانون ونکات مهم امور حسبی
» قانون اعسار ١٣١٣ با اصلاحات بعدي /٩/ مصوب
» تست حقوق جزایعمومی چاپ پدیدار
» ماده 42 از قانون آ ی م و ماده 47 از آ ی ک
» مجموعه تست های آیین دادرسی کیفری
» نمودار طلاق ، تحليل و توضيح:
» اقسام شروط عقد
» جزوه اصول فقه 1 ویژه آزمون وکالت 350 صفحه
» جزو ه عالی نموداری مباحث اصول فقه
» جزوه ایین دادرسی مدنی دکتر شمس 1
» جزوه آیین دادرسی مدنی 2 دکتذ کریمی
» خلاصه آئین دادرسی مدنی 3 )طواری دعوا داوری(
» جزوه آیین دادرسی کیفری ماده 1 تا 203
» جزوه آیین دادرسی کیفری 1392 جزوه عالی و کم یاب
» آیین دادرسی کیفری موضوع: سازمان و صلاحیت مراجع کیفری
» آیین دادرسی کیفری موضوع: سازمان و صلاحیت مراجع کیفری
» کلیات حقوق جزای عمومی دکتر ساولانی عنصر معنوی و مادی ،عوامل مواجه جرم
» دانلود جزوه متون فقه شهید ثانی بحث جعاله،شرکت،مضاربه،مزارعه،ودیعه،شفعه
» جزوات جزا اختصاصی 5 مورد از بهترینها
» جزوات حقوقی و وکالت
» گزیده اصول فقه
» جدیدترین جزوات وکالت و چتر دانش و دادآفرین
» جزوات برتر دادآفرین
» جدیدترین جزوات برتر آزمون وکالت
» جزا اختصاصی دکتر ساولانی
» جدیدترین و برترین جزوات دادآفرین و چتر دانش و ساده ساز
» جزوات وکالت و دادآفرین
» آزمونهای چتر دانش و دادافرین
» آیین دادرسی مدنی دکتر کمالوند
» تستهای برتر حقوق مدنی ،مجمعه تستهای حقوق مدنی
» حقوق جزا ،جزا اختصاصی به همراه جدیدترین تستها
» بررسی ترتیب کار داور
» بررسی داوری داخلی باتاکید بر قانون آیین دادرسی مدنی
» بررسی نهاد داوری حقوق ایران
» بررسی نهاد داوری
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه:
موضوعات
نویسندگان
آرشیو مطالب
مطالب تصادفی
مطالب پربازدید
چت باکس
تبادل لینک هوشمند
پشتیبانی