موضوع: بررسی و شاخت علل وعوامل انحراف و کج روی نوجوانان دانش آموزان دختر منطقه 17 شهر تهران
.
اطلاعات کاربری
درباره ما
دوستان
خبرنامه
آخرین مطالب
لینکستان
دیگر موارد
آمار وب سایت

 

موضوع:

بررسی و شاخت علل وعوامل انحراف و کج روی نوجوانان دانش آموزان دختر منطقه 17 شهر تهران

 

 

فهرست مطالب

فصل اول : بیان مسئله

مقدمه ..................................... 1

تاریخچه در ایران و جهان ................... 4

چهار چوب نظری تحقیق ...................... 13

دیدگاه زیست شناختی ....................... 13

تئوری روانشناختی انحراف .................. 16

نظریه جامع شناسان ........................ 20

تئوری ساختاری و خرده فرهنگی انحراف ....... 33

نظریه ها ................................. 40

تعریف کج روی ............................. 43

تعریف انحراف اجتماعی ..................... 43

تعریف انحراف اجتماعی با توجه به ملاک اجتماعی 44

تعریف آماری کج روی اجتماعی ............... 45

تعریف بزهکاری ............................ 45

انواع انحرافات و کج روی ها ............... 47

کجروی گروهی .............................. 49

انحرافات جنسی ............................ 51

عوامل موثر و مرتبط با کج روی اجتماعی ..... 52

رابطه جنسیت با انحراف .................... 52

تبیین جرم در گروه های سنی مختلف .......... 53

رابطه سواد با انحراف ..................... 54

آموزشگاه و مدرسه به عنوان نهادی آسیب زا و آسیب زدا 55

نقش معلم در گرایش نوجوانان به انحراف ..... 56

نقش روح جمعی حاکم در مدرسه در تمایل انحرافات دانش آموزان    57

روش های نادرست والدین در دوران بلوغ ...... 59

خود خواهی و استبداد والدین در انظباط فرزندان    61

افراط در محبت و عوارض ناشی از آن.......... 62

عوارض روانی افراط در اعمال قدرت .......... 63

گروه همسالان .............................. 66

دوستان و تقلید پذیری از آنان ............. 67

اعتیاد به مواد مخدر....................... 67

رابطه بزهکاری فرزندان و الکلیسم والدین   . 69

فقر و بیکاری ............................. 71

عقده حقارت ..........